EXCLUSIU CLIENTS

SORTEGEM 2 PREMIS DE FINS

3000€

CADA UN
* Consulteu les condicions
Inscripción, Su viaje le puede salir gratis
 

* Nota: Todos los campos de la papeleta de participación al sorteo deberán ser rellenados en exclusiva con los datos veraces del participante; la omisión de alguno de los datos solicitados o su falsedad, darán lugar a la pérdida del derecho a recibir el premio del sorteo.


 

 
BASES DEL SORTEIG QUE ES FARÀ EL PROPER 20 DE DESEMBRE 2021 (AMPLIADA DATA DE LA CAMPANYA!)
 

OBJECTE DEL SORTEIG

AVASA MANAGEMENT S.L. sortejarà dos premis per l'import a què ascendeixi cadascuna de les dues factures emesa per qualsevol de les agències de viatges associades a ella i ja abonada per l'adquisició de qualsevol dels serveis fins a un màxim de 3.000 €. És a dir, dos premis de fins a un màxim de 3.000 € cada un.

Els premis no podran ser canviats, alterats, compensats per un altre, o cedits a un tercer, llevat que el premiat obtingui l'autorització expressa i per escrit de AVASA MANAGEMENT S.L. L'import dels premis serà calculat sobre la base de la informació que figuri en la factura emesa per l'agència de viatges i el número haurà de constar de forma llegible en la papereta de participació del sorteig, quedant nul·les aquelles que no corresponguin les dades de la papereta de participació amb els de la factura, o que la data d'emissió de la mateixa sigui posterior a la data de finalització de la promoció.

El premi consistirà en què l'import de cada un dels agraciats amb el sorteig servirà per gaudir del seu pròxim viatge, a reservar a la mateixa agència on va adquirir el viatge premiat, així que tindrà la funció d'un saldo al seu favor en la seva agència: si l'import del proper viatge fos menor, la diferència seguirà romanent en la seva agència com a saldo al seu favor per següents viatges.

PARTICIPANTS

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques o jurídiques majors de 18 anys, a favor dels que s'emeti factura per l'adquisició de qualsevol dels serveis comprats en qualsevol de les agències de viatges associades a AVASA MANAGEMENT S.L. entre les dates de el 20 de desembre de 2019 al 19 de desembre de 2021. Per poder participar en el sorteig la factura abans esmentada haurà d'omplir-se de manera veraç. Tots els camps de la papereta de participació al sorteig hauran de ser emplenats en exclusiva amb les dades veraces del participant, que l'Agència de Viatges li farà lliurament; l'omissió d'alguna de les dades sol·licitades o la seva falsedat, donaran lloc a la pèrdua del dret a rebre el premi del sorteig. Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, no podran participar en cap cas, les persones que es trobin vinculades de forma laboral o mercantil a AVASA MANAGEMENT S.L. o a qualsevol de les agències de viatges associades a AVASA MANAGEMENT S.L.

SORTEIG

Els guanyadors es triaran mitjançant sorteig dos premis davant notari realitzat el dia 20 de desembre de 2021. En aquest sorteig s'escolliran dos números d'entre tots aquells continguts en les paperetes lliurades per AVASA MANAGEMENT S.L. als seus clients, els quals per a poder participar en aquest sorteig han de complir les condicions establertes en les presents bases. Els guanyadors seran aquells que tinguin en la seva possessió la papereta lliurada per AVASA MANAGEMENT S.L. numerada amb un dels dos números guanyadors de l'sorteig. El resultat de l'sorteig es publicarà el dia 21 de desembre de 2021 a la pàgina web www.avasa.com. AVASA MANAGEMENT S.L. comunicarà directament als guanyadors el resultat del sorteig mitjançant trucada telefònica o email al número de telèfon o compte de correu electrònic que els propis guanyadors hagin donat a AVASA MANAGEMENT S.L.

 

Aquesta té l'obligació de realitzar el dia posterior al sorteig, al menys 3 trucades de telèfon, i d'enviar un correu electrònic al guanyador, però si transcorregudes 48 hores des de la realització del sorteig els guanyadors no s'haguessin posat en contacte amb AVASA MANAGEMENT SL a través dels telèfons de contacte i adreces de correu electrònic que s'indiquen al web www.avasa.com, l'empresa organitzadora AVASA MANAGEMENT SL considerarà el premi com a desert. L'agència contactarà amb els guanyadors i aquestes, hauran de fer lliurament de la papereta que contingui el número premiat i facilitar i acreditar les seves dades identificatives i personals a fi de tramitar el lliurament i gaudi del seu premi. La negativa o omissió de les dades personals requerides comportarà automàticament la pèrdua de el premi.

AMPLIACIÓ, SUSPENSIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

AVASA MANAGEMENT S.L. es reserva el dret d'ampliar, suspendre o modificar la durada i condicions de la present promoció, havent d'avisar mitjançant correu electrònic dirigit als participants inscrits, i a través de la publicació en la pàgina web www.avasa.com., de totes les modificacions substancials que es produeixin.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AVASA MANAGEMENT S.L. informa al participant que les seves dades personals seran incorporades als seus fitxers amb l'única finalitat de gestionar la seva participació en aquest sorteig sent els únics destinataris dels mateixos AVASA MANAGEMENT SL. Per tant, les dades recollides seran emmagatzemades en un fitxer el responsable del qual és AVASA MANAGEMENT SL amb CIF B-63413769 i domicili en C / Mallorca, 221-223 4t-2a de la ciutat de Barcelona, ??podent exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a el tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació a AVASA MANAGEMENT SL, mitjançant carta al seu domicili o mitjançant un correu electrònic a l'correu electrònic info@avasa.com el client autoritza i faculta que AVASA MANAGEMENT SL faciliti les seves dades personals a l'agència on va formalitzar la papereta de participació a aquest sorteig, sent a partir d'aquest moment responsabilitat de la mateixa el tractament d'aquests i la responsabilitat de gestionar la baixa de la base de dades en el cas que el client ho sol·liciti. El lliurament de les dades personals implica per si mateixa l'acceptació del tractament dels mateixos aquí especificada podent ser el mateix revocat en qualsevol moment encara que sense efectes retroactius.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I CLÀUSULA DE SUBMISSIÓ EXPRESSA

La mera participació en aquest sorteig suposa la plena acceptació de totes les bases, sotmetent a més les dues parts, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol litigi, discrepància, controvèrsia, conflicte, qüestió o reclamació resultant de la interpretació, desenvolupament, execució, incompliment, resolució o nul·litat de les presents bases, renunciant les parts expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, llevat dels casos en què no estigui legalment permesa la renúncia.

 
Copyright AVASA©